EU DOTACE

ZÍSKÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ EU A MOŽNOST EXPANDOVAT

ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI

průběžný monitoring dotačních příležitostí, výběr dotačního titulu, provedení dotačního auditu, zpracování potřebné dokumentace - studie proveditelnosti, podnikatelský záměr, Cost Benefit Analýzy (CBA), harmonogram projektu, zpracování rozpočtu, identifikaci rizik a návrh vhodných preventivních opatření, nastavení monitorovacích ukazatelů projektu, kompletaci všech povinných příloh žádosti o poskytnutí dotace, kompletní zpracování a podání žádosti o dotace

  

ADMINISTRACE PROJEKTU

metodický dohled při realizaci projektu, dohled nad širším finančním řízením, kontrola dodržování harmonogramu projektu, zpracování průběžných a závěrečných zpráv o realizaci projektu, zpracování zpráv o udržitelnosti projektu, kontrola plnění podmínek poskytnutí dotace a závazných ukazatelů, zpracování žádostí o platbu včetně všech náležitostí nutných k ověření správnosti či oprávnění čerpání dotace, evaluace projektu a zajištění publicity projektu

REALIZACE VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ

vstupní jednání k výběrovému řízení, příprava a kompletní zpracování zadávací dokumentace, příprava, kompletní zpracování a zveřejnění textu oznámení o vyhlášení výběrového řízení, zajištění rozesílání zadávací dokumentace uchazečům, přijímání nabídek, procesní a administrativní zajištění jednání komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek, kontrola náležitostí nabídek a příprava podkladů pro hodnocení nabídek, zajištění souladu hodnocení s uveřejněnými hodnotícími kritérii, kontrola smlouvy, poradenství při realizaci předmětu výběrového řízení