PORADENSTVÍ

ZVÝŠENÍ PRODUKTIVITY A SNÍŽENÍ NÁKLADŮ

CONTROLLING A REPORTING

systém kontroly, manažerské reporty na všech úrovních řízení, snížení nákladů a zavedení ukazatelů výkonnosti KPI's, analýza skutečné ziskovosti produktů a zákazníků metodou ABC costing

PERSONÁLNÍ A PROCESNÍ AUDIT

detailní procesní analýza, optimalizace organizační struktury, snížení osobních nákladů na úrovni jednotlivých pracovních pozic včetně odůvodnění, reengineering procesů, definování pravomocí a odpovědností a implementace navrhovaných změn

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

analýza a vyhodnocení stávající mzdové politiky, vytvoření motivačního programu, včetně systému odměňování a kariérního řádu, návrhy typů a výše benefitů pro jednotlivé typy pracovních pozic a stanovení fixní a variabilní složky odměny, motivace zaměstnanců, kompetenční modely; hodnocení a sebehodnocení zaměstnanců (CAF, hodnocení 360°), personální strategie, řízení a rozvoj lidských zdrojů, vzdělávání interních lektorů

OUTPLACEMENT

snížení negativního dopadu propouštění zaměstnanců, programy pro šetrné uvolňování zaměstnanců včetně vytvoření speciálních programů pro tyto zaměstnance


NÁKUP A ZÁSOBOVÁNÍ

podrobné posouzení nákupních činností, snížení materiálových nákladů, optimalizace hladiny zásob, centralizace nákupu, řízení dodavatelů a portfolia nakupovaných položek

PRODEJ A PRODEJNÍ PLÁNOVÁNÍ

analýza prodejních činností a zvýšení efektivity prodeje, zavedení spolehlivého a dlouhodobého systému plánování, řízení prodejců a jejich aktivit

OUTSOURCING

rozdělení činností na klíčové a podpůrné, u podpůrných činností posouzení vhodnosti a rizik outsourcingu včetně vyčíslení úspor, zmapování trhu potenciálních dodavatelů, výběr vhodných dodavatelů

VÝROBA A VÝROBNÍ PLÁNOVÁNÍ

optimalizace výrobního procesu a zvýšení produktivity, zvýšení kvality, zavádění kontinuálního zlepšování, modularizace výrobního programu, výrobní plánování a posouzení kapacit včetně úzkých míst

SPRÁVA VOZOVÉHO PARKU

návrh optimálního způsobu pořízení a využití vozového parku (od vlastního po pronájem - operativní leasing), zprůhlednění veškerých nákladů souvisejících s pořízením, provozem, údržbou a opravárenstvím

DLOUHODOBÉ ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI A ZVÝŠENÍ ZISKOVOSTI

STRATEGIE

zprůhlednění hodnotového řetězce, identifikace konkurenční výhody, vytvoření strategických cílů ve spolupráci s managementem, které umožní podniku zvýšit ziskovost a dlouhodobě zajistit úspěch na trhu, analýza finančních důsledků, tvorba akčních plánů

MARKETING A PR, PA

interní a externí marketingový audit, zavedení marketingového plánování, zúžení výrobkového portfolia, řízení inovačního procesu, tvorba komunikačních plánů včetně mediální podpory a Public Relations, Public Affairs

BENCHMARKING

test efektivnosti firem formou speciálního srovnávacího programu, který se užívá na celém světě jako efektivní a spolehlivý nástroj pro zlepšení konkurenceschopnosti, benchmarkingová zpráva obsahuje 30 parametrů názorně ukazujících postavení každé jednotlivé společnosti ve srovnání s ostatními účastníky

LOGISTIKA

restrukturalizace a reorganizace procesů, optimalizace logistického řetězce (supply chain), dosažení úspor využitím e-business a zapojením do integrovaného logistického řetězce odběratelů a dodavatelů